2 سنسور برای آزاد Libre 2 خواننده میلی گرم/دسی لیتر یا میلی مول/L

71988-01

New product

در انبار

149,00 €

Data sheet

نسخه mg/dL & mmol/L

More info

2x سنسور

برای

آزاد Libre 2

فلش گلوکز سیستم مانیتورینگ

روز از روال تست قند با lancets آزمون و خون بیش از.
به انجمن خوش آمدید فلش قند خون!

نسخه 2: mmol/L mg/dL

مهم:

نسخه 1 سنسور سازگار با نسخه 2 خواننده و بالعکس!

Top